หนังสือ ฟรี: สัมมนาทางโสตทัศนศึกษา (Seminar in AV Education)

สัมมนาทางโสตทัศนศึกษา (Seminar in AV Education)

Published by handsomemans under , on 19:01

สัมมนาทางโสตทัศนศึกษา
3
หน่วย
(Seminar in AV Education)
ศึกษาทฤษฎ๊และวิเคราะห์นวกรรมทางการศึกษาเกี่ยวกับบริหาร การผลิต การใช้และการให้บริการทางโสตทัศนศึกษาของโรงเรียน สถาบันต่าง ๆ และจากเอกสารสิ่งพิมพ์


รายวิชา AV494
สัมมนาทางโสตทัศนศึกษา (Seminar in AV Education)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ปก

คำนำ : Introduction

สารบัญ : Content

บทที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสัมมนา

บทที่ 2 : องค์ประกอบของการสัมมนา

บทที่ 3 : การเขียนโครงการสัมมนา

บทที่ 4 : คณะกรรมการจัดการสัมมนา

บทที่ 5 : ขั้นตอนในการจัดดำเนินการสัมนา

บทที่ 6 : ข้อดีและข้อจำกัดในการสัมมนา

บทที่ 7 : การดำเนินการประชุมกลุ่มสัมมนา

บทที่ 8 : หน้าที่ของบุคลากรภายในกลุ่มสัมมนา

บทที่ 9 : การจัดการสัมมนาภายนอกหน่วยงาน

บทที่10 : โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในการสัมนา

บทที่11 : เอกสารประกอบการสัมมนา

บทที่12 : การนำการสัมมนามาใช้ในห้องเรียน

บทที่13 : เทคนิคของการดำเนินการสัมมนา

บทที่14 : การประเมินผลภายหลังการสัมมนา

บทที่15 : แบบทดสอบความรู้

บรรณานุกรม:Reference


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

Blog Archive

Lipsum

Followers