หนังสือ ฟรี

อินทรีย์เคมี 3 (Organic Chemistry III)

Published by Handsomemans Rich under , , , , on 11:44รายวิชา CH324 อินทรีย์เคมี 3 (Organic Chemistry III)

 
รายวิชา CH324 อินทรีย์เคมี 3 (Organic Chemistry III)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารประกอบ
  บทที่ 2 : สารประกอบอะโรเมติกเฮเทอโรไซเคิล
  บทที่ 3 : สารประกอบอะโรเมติกเฮเทอไซเคิล
  บทที่ 4 : ไพริดีน
  บทที่ 5 : สารประกอบ
  บทที่ 6 : Quinolies และ Isoquinolines
  บทที่ 7 : อัลคาลอยด์
  ภาคผนวก :Supplement
  บรรณานุกรม :Reference
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  ปก
  บทที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารประกอบ
  บทที่ 2 : สารประกอบอะโรเมติกเฮเทอโรไซเคิล
  บทที่ 3 : สารประกอบอะโรเมติกเฮเทอไซเคิล
  บทที่ 4 : ไพริดีน
  บทที่ 5 : สารประกอบ
  บทที่ 6 : Quinolies และ Isoquinolines
  บทที่ 7 : อัลคาลอยด์
  ภาคผนวก :Supplement
  บรรณานุกรม :Referenceเคมีอินทรีย์ 2 (Organic Chemistry II)

Published by Handsomemans Rich under , , , , on 11:42รายวิชา CH323 เคมีอินทรีย์ 2 (Organic Chemistry II)

 
รายวิชา CH323 เคมีอินทรีย์ 2 (Organic Chemistry II)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  บทที่ 1 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชาสเตอริโอเคมี
  บทที่ 2 : อิแนนติโอเมอริซึม
  บทที่ 3 : ซิส-ทรานส์ไอโซเมอริซึม
  บทที่ 4 : คอนฟอร์เมชัน
  บทที่ 5 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชาสเปคโตรสโคปี
  บทที่ 6 : อัลตราไวโอเลตและวิซิเบิลสเปคโตรสโคปี
  บทที่ 7 : อินฟราเรดสเปคโตรสโคปี
  บทที่ 8 : นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปคโตรสโคปี
  บทที่ 9 : แมสสเปคโตรเมตรี
  บทที่ 10 : วิธีสูตรโครงสร้างของสารอินทรีย์...
  บทที่ 1 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชาสเตอริโอเคมี
  บทที่ 2 : อิแนนติโอเมอริซึม
  บทที่ 3 : ซิส-ทรานส์ไอโซเมอริซึม
  บทที่ 4 : คอนฟอร์เมชัน
  บทที่ 5 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชาสเปคโตรสโคปี
  บทที่ 6 : อัลตราไวโอเลตและวิซิเบิลสเปคโตรสโคปี
  บทที่ 7 : อินฟราเรดสเปคโตรสโคปี
  บทที่ 8 : นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปคโตรสโคปี
  บทที่ 9 : แมสสเปคโตรเมตรี
  บทที่ 10 : วิธีสูตรโครงสร้างของสารอินทรีย์...คู่มือภาษา R P G (RPG (Hand Book))

Published by Handsomemans Rich under , , , , , on 11:41รายวิชา CH313(H) คู่มือภาษา R P G (RPG (Hand Book))

 
รายวิชา CH313(H) คู่มือภาษา R P G (RPG (Hand Book))
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : ปฎิกิริยาของธาตุทรานซิซันแถวแรก
  บทที่ 3 : การจัดตัวของอะตอมหรืออิออนในของแข็ง
  บทที่ 4 : การเตรียมและทดสอบสารประกอบโคออดิเนชั่นบางตัว
  บทที่ 5 : อินฟราเรดสเปคโตรสโคปีทางอนินทรีย์เคมี
  บทที่ 6 : การสังเคาะห์และการศึกษาสารประกอบเชิงซ้อน...
  บทที่ 7 : ปฏิกิริยาการแทนที่ของน้ำในอิออนสารประกอบ...
  บทที่ 8 : ไอโซเมอริซึมสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะทรานซิซัน
  บทที่ 9 : สังเคราะห์และการศึกษาสเปคตราของสารประกอบเชิงซ้อน...
  บทที่ 10 : การหาส่วนประกอบของสารประกอบเชิงซ้อนในสารละลาย...
  บทที่ 11 : สถานะอกซิเดชั่น
  บทที่ 12 : การศึกษาความเสถียรของธาตุที่มีหลายสถานะออกซิเดชั่น
  บทที่ 13 : การเตรียมและคุณสมบัติของสารอินเอร์ฮาโลเจนบางตัว
  บทที่ 14 : ตัวทำละลายที่ไม่ใช่น้ำ
  บทที่ 15 : การวิเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อนของไอร์ออน(III)ออซาเลท
  บทที่ 16 : การวิเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อนเฮกซะแอมมีนนิกเกล(II)...
  บทที่ 17 : สมบัติความเป็นแม่เหล็กของสารเคมี
  บทที่ 18 : การเตรียมโปแตสเซียมเปอร์ออกโซไดซัลเฟตโดยขบวนการ...
  บทที่ 19 : การเตรียมการพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารประกอบเชิงซ้อนโคบอล์ต(II)...
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : ปฎิกิริยาของธาตุทรานซิซันแถวแรก
  บทที่ 3 : การจัดตัวของอะตอมหรืออิออนในของแข็ง
  บทที่ 4 : การเตรียมและทดสอบสารประกอบโคออดิเนชั่นบางตัว
  บทที่ 5 : อินฟราเรดสเปคโตรสโคปีทางอนินทรีย์เคมี
  บทที่ 6 : การสังเคาะห์และการศึกษาสารประกอบเชิงซ้อน...
  บทที่ 7 : ปฏิกิริยาการแทนที่ของน้ำในอิออนสารประกอบ...
  บทที่ 8 : ไอโซเมอริซึมสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะทรานซิซัน
  บทที่ 9 : สังเคราะห์และการศึกษาสเปคตราของสารประกอบเชิงซ้อน...
  บทที่ 10 : การหาส่วนประกอบของสารประกอบเชิงซ้อนในสารละลาย...
  บทที่ 11 : สถานะอกซิเดชั่น
  บทที่ 12 : การศึกษาความเสถียรของธาตุที่มีหลายสถานะออกซิเดชั่น
  บทที่ 13 : การเตรียมและคุณสมบัติของสารอินเอร์ฮาโลเจนบางตัว
  บทที่ 14 : ตัวทำละลายที่ไม่ใช่น้ำ
  บทที่ 15 : การวิเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อนของไอร์ออน(III)ออซาเลท
  บทที่ 16 : การวิเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อนเฮกซะแอมมีนนิกเกล(II)...
  บทที่ 17 : สมบัติความเป็นแม่เหล็กของสารเคมี
  บทที่ 18 : การเตรียมโปแตสเซียมเปอร์ออกโซไดซัลเฟตโดยขบวนการ...
  บทที่ 19 : การเตรียมการพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารประกอบเชิงซ้อนโคบอล์ต(II)...เคมีอนินทรีย์ (Inorganic Chemistry)

Published by Handsomemans Rich under , , , , on 11:38รายวิชา CH313 เคมีอนินทรีย์ (Inorganic Chemistry)

 
รายวิชา CH313 เคมีอนินทรีย์ (Inorganic Chemistry)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : โครงสร้างอะตอม
  บทที่ 2 : ตารางธาตุและสมบัติตามตารางธาตุ
  บทที่ 3 : สมมาตรและทฤษฎีกลุ่มเบื้องต้น
  บทที่ 4 : ทฤษฎีโมเลกุลาร์ออร์บิตัล
  บทที่ 5 : พันธะโควาเลนท์
  บทที่ 6 : โครงสร้างผลึกและเคมีสถานะของเแข็ง
  บทที่ 7 : เคมีโคออร์ดิเนชันเบื้องต้น
  บทที่ 8 : ทฤษฎีสนามผลึก
  บทที่ 9 : การเกิดพันธะในคอมเพล็กซ์โลหะทรานซิชัน
  บทที่10 : อิเล็กทรอนิกสเปกตราของสารประกอบเชิงซ้อนโลหะทรานซิชัน
  บทที่11 : สมบัติทางแม่เหล็กของคอมเพล็กซ์โลหะทรานซิชัน
  ภาคผนวก : Supplement
  ดรรชนี : Index
  บรรณานุกรม :Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : โครงสร้างอะตอม
  บทที่ 2 : ตารางธาตุและสมบัติตามตารางธาตุ
  บทที่ 3 : สมมาตรและทฤษฎีกลุ่มเบื้องต้น
  บทที่ 4 : ทฤษฎีโมเลกุลาร์ออร์บิตัล
  บทที่ 5 : พันธะโควาเลนท์
  บทที่ 6 : โครงสร้างผลึกและเคมีสถานะของเแข็ง
  บทที่ 7 : เคมีโคออร์ดิเนชันเบื้องต้น
  บทที่ 8 : ทฤษฎีสนามผลึก
  บทที่ 9 : การเกิดพันธะในคอมเพล็กซ์โลหะทรานซิชัน
  บทที่10 : อิเล็กทรอนิกสเปกตราของสารประกอบเชิงซ้อนโลหะทรานซิชัน
  บทที่11 : สมบัติทางแม่เหล็กของคอมเพล็กซ์โลหะทรานซิชัน
  ภาคผนวก : Supplement
  ดรรชนี : Index
  บรรณานุกรม :Referenceตำราปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 1 (Physical Chemistry1 (Lab))

Published by Handsomemans Rich under , , , , on 11:36รายวิชา CH243(H) ตำราปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 1 (Physical Chemistry1 (Lab))

 
รายวิชา CH243(H) ตำราปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 1 (Physical Chemistry1 (Lab))
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  บทที่ 1 : การหาน้ำหนักโมเลกุลโดยวิธีวิกเตอร์
  บทที่ 2 : โพลาริเมตรี
  บทที่ 3 : ความร้อนของสารละลาย
  บทที่ 4 : บอมบ์คาลอริมิเตอร์
  บทที่ 5 : ปริมาตรโมแลลบางส่วน
  บทที่ 6 : สมดุลวิวิธพันธุ์
  บทที่ 7 : การดูดซับจากสารละลาย
  บทที่ 8 : สมบัติคอลลิกเกตีฟของสารละลาย
  บทที่ 9 : การศึกษาวัฏภาคของระบบของเหลว
  บทที่ 10 : ทฤษฎีจลน์โมเลกุลของก๊าซ
  บทที่ 1 : การหาน้ำหนักโมเลกุลโดยวิธีวิกเตอร์
  บทที่ 2 : โพลาริเมตรี
  บทที่ 3 : ความร้อนของสารละลาย
  บทที่ 4 : บอมบ์คาลอริมิเตอร์
  บทที่ 5 : ปริมาตรโมแลลบางส่วน
  บทที่ 6 : สมดุลวิวิธพันธุ์
  บทที่ 7 : การดูดซับจากสารละลาย
  บทที่ 8 : สมบัติคอลลิกเกตีฟของสารละลาย
  บทที่ 9 : การศึกษาวัฏภาคของระบบของเหลว
  บทที่ 10 : ทฤษฎีจลน์โมเลกุลของก๊าซ 

Blog Archive

Lipsum

Followers