หนังสือ ฟรี: ตุลาคม 2009

การบัญชีต้นทุน 1 (Cost Accounting)

Published by handsomemans under , on 18:35

การบัญชีต้นทุน 1
3
หน่วย
(Cost Accounting)
ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของนักบัญชีในองค์การธุรกิจ ศัพท์และความมุ่งหมายของต้นทุนความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน-จำนวน-กำไร การบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ งบประมาณสมบูรณ์แบบ งบประมาณยืดหยุ่น ได้และต้นทุนมาตรฐาน การคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์ ตามวิธีต้นทุนคิดเข้างาน และวิธีต้นทุนผันแปร


รายวิชา AC311
การบัญชีต้นทุน 1 (Cost Accounting)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ปก

คำนำ : Introduction

สารบัญ : Content

บทที่ 1 : บทบาทของการบัญชีต้นทุนในองค์การธุรกิจ

บทที่ 2 : ศัพท์และความมุ่งหมายของต้นทุนต่างๆ

บทที่ 2 : ศัพท์และความมุ่งหมายของต้นทุนต่างๆ(ต่อ)

บทที่ 3 : ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนจำนวน และกำไร

บทที่ 3 : ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนจำนวน และกำไร(ต่อ)

บทที่ 4 : การบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ

บทที่ 4 : การบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ(ต่อ)

บทที่ 5 : งบประมาณแม่บท

บทที่ 5 : งบประมาณแม่บท(ต่อ-)

บทที่ 5 : งบประมาณแม่บท(ต่อ)

บทที่ 6 : งบประมาณยืดหยุ่นได้และต้นทุนมาตรฐาน:ตอนที่1

บทที่ 6 : งบประมาณยืดหยุ่นได้และต้นทุนมาตรฐาน:ตอนที่1(ต่อ-)

บทที่ 6 : งบประมาณยืดหยุ่นได้และต้นทุนมาตรฐาน:ตอนที่1(ต่อ)

บทที่ 7 : งบประมาณยืดหยุ่นได้และต้นทุนมาตรฐาน:ตอนที่2

บทที่ 7 : งบประมาณยืดหยุ่นได้และต้นทุนมาตรฐาน:ตอนที่2(ต่อ)

บทที่ 8 : การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์-วิธีต้นทุนคิดเข้างาน...

บทที่ 8 : การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์-วิธีต้นทุนคิดเข้างาน...(ต่อ)

บรรณานุกรม : Reference


ปัญหาและเฉลยการบัญชีต้นทุน 1 (Solutions for AC311's Problems)

Published by handsomemans under , , on 13:07

ปัญหาและเฉลยการบัญชีต้นทุน 1
-
หน่วย
(Solutions for AC311's Problems)
-รายวิชา AC311(H)
ปัญหาและเฉลยการบัญชีต้นทุน 1 (Solutions for AC311's Problems)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ปก

คำนำ : Introduction

สารบัญ : Content

โจทย์-เฉลยศัพท์และความมุ่งหมายของต้นทุน(ต่อ)

โจทย์-เฉลยศัพท์และความมุ่งหมายของต้นทุน

โจทย์-เฉลยความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน-จำนวน-กำไร

โจทย์-เฉลยการบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ(ต่อ)

โจทย์-เฉลยการบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ

โจทย์-เฉลยงบประมาณสมบูรณ์แบบ(ต่อ)

โจทย์-เฉลยงบประมาณสมบูรณ์แบบ

โจทย์-เฉลยต้นทุนมาตรฐาน .....

โจทย์-เฉลยงบประมาณยืดหยุ่นได้และ.....

โจทย์-เฉลยต้นทุนมาตรฐานและ.....(ต่อ)การบัญชีต้นทุน 2 (Cost Accounting 2)

Published by handsomemans under , on 09:09

การบัญชีต้นทุน 2
3
หน่วย
(Cost Accounting)
ศึกษาเกี่ยวกับการปันส่วนต้นทุน ผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ การบัญชีต้นทุนงานผลิตเป็นช่วง ของเสียหน่วยที่บกพร่อง การสิ้นเปลืองและเศษซาก ต้นทุนที่มีความหมายต่อการตัดสินใจและการวิเคราะห์ปัญหาแบบต่าง ๆ งบประมาณจ่ายลงทุนการวัดผลการปฎิบัติงาน การกระจายอำนาจและการกำหนดราคาโอน


รายวิชา AC312(47)
การบัญชีต้นทุน 2 (Cost Accounting 2)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ปก

คำนำ : Introduction

สารบัญ : Content

บทที่ 1 : การคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์-วิธีต้นทุนคิดเข้างาน และวิธีต้นทุนผันแปรได้

บทที่ 2 : ต้นทุนที่มีความหมายต่อการตัดสินใจ และการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ

บทที่ 3 : การวิเคราะห์การจ่ายลงทุน

บทที่ 4 : การปันส่วนต้นทุน

บทที่ 5 : ต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้

บทที่ 6 : การคำนวณต้นทุนช่วงการผลิต

บทที่ 7 : ของเสีย การสิ้นเปลือง หน่วยที่บกพร่อง และเศษซาก

บทที่ 8 : การวัดผลการปฏิบัติงาน

บทที่ 9 : การกระจายส่วนงานและการกำหนดราคาโอน

บรรณานุกรม : Reference


การบัญชีเฉพาะเรื่อง (Specialized Accounting)

Published by handsomemans under , on 05:09

การบัญชีเฉพาะเรื่อง
3
หน่วย
(Specialized Accounting)
ศึกษาระบบการปฎิบัติงานและวิธีการบัญชีของกิจการคมนาคม และสาธารณูปโภค เช่น กิจการท่าเรือ และคลังสินค้า กิจการเดินรถประจำทาง กิจการขนส่งทางอากาศ กิจการรถไฟ กิจการไฟฟ้า กิจการประปา โทรศัพท์ และกิจการไปรษณีย์โทรเลข


รายวิชา AC344
การบัญชีเฉพาะเรื่อง (Specialized Accounting)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ปก

คำนำ

สารบัญ

ตอนที่1 : การบัญชีกิจการท่าเรือ

ตอนที่1 : การบัญชีกิจการท่าเรือ(2)

ตอนที่1 : การบัญชีกิจการท่าเรือ(3)

ตอนที่1 : การบัญชีกิจการท่าเรือ(4)

ตอนที่2 : การบัญชีกิจการพลังงานไฟฟ้า(1)

ตอนที่2 : การบัญชีกิจการพลังงานไฟฟ้า(2)

ตอนที่3 : การบัญชีกิจการประกันภัย(1)

ตอนที่3 : การบัญชีกิจการประกันภัย(2)

ตอนที่4 : การบัญชีองค์การขนส่งมวลชน


การบัญชีโรงพยาบาล (Hospital Accounting)

Published by handsomemans under , on 02:10

การบัญชีโรงพยาบาล
3
หน่วย
(Hospital Accounting)
ศึกษาระบบบัญชีที่ใช้สำหรับการดำเนินงานในโรงพยาบาล รวมถึงการใช้ข้อมูลทางการบัญชีช่วยในการวางแผนและการควบคุม การจัดทำบัญชีและงบการเงิน การบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ เจ้าหนี้ เงินเดือนและค่าจ้าง สินทรัพย์ถาวรและการคิดค่าเสื่อมราคาการบัญชีต้นทุนการทำงบประมาณและวิเคราะห์ผลงาน


รายวิชา AC347
การบัญชีโรงพยาบาล (Hospital Accounting)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ปก

คำนำ : Introduction

สารบัญ : Content

บทที่1 : ลักษณะการดำเนินงานของโรงพยาบาล

บทที่2 : ลักษณะของข้อมูลในระบบบัญชีโรงพยาบาล

บทที่3 : หลักและวิธีปฏิบัติทางการบัญช

บทที่4 : หลักและวิธีปฏิบัติทางการบัญชี(ต่อ)

บทที่4 : หลักและวิธีปฏิบัติทางการบัญชี

บทที่5 : การควบคุมการจ่ายเงินเดือนและค่าแรง

บทที่6 : การควบคุมทางด้านบัญชีเจ้าหนี้

บทที่7 : การควบคุมเกี่ยวกับบัญชีลูกหน

บทที่8 : การควบคุมเกี่ยวกับบัญชีลูกหนี้(ต่อ)

บทที่9 : สินทรัพย์ถาวรและการคิดค่าเสื่อมราคา

บทที่10 : การควบคุมยาและเวชภัณฑ

บทที่11 : การบัญชีต้นทุน-การจัดสรรต้นทุนในโรงพยาบาล

บทที่12 : การจัดทำงบประมาณและงบประมาณเงินสด

บรรณานุกรม : Reference


การบัญชีโรงแรม (Hospital Accounting)

Published by handsomemans under , on 23:11

การบัญชีโรงแรม
3
หน่วย
(Hospital Accounting)
ศึกษาถึงหลักและวิธีการปฏิบัติงานทางการบัญชีของธุรกิจการโรงแรม ตลอดจน หน้าที่และการบริหารงานทางการบัญชีสำหรับแผนกงานต่าง ๆ ทั้งนี้โดยเน้นในด้านการควบคุมให้การดำเนินงานเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ


รายวิชา AC348
การบัญชีโรงแรม (Hospital Accounting)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ปก

คำนำ : Introduction

สารบัญ : Content

บทที่1 : การดำเนินธุรกิจของโรงแรม

บทที่2 : การบริหารงานโรงแรม

บทที่3 : การบริหารงานสำนักงานส่วนหน้า

บทที่4 : การควบคุมการจำหน่ายห้อง

บทที่5 : การควบคุมการขายในภัตตาคาร

บทที่6 : การบันทึกการขายในแผนกย่อย

บทที่7 : ส่วนลด

บทที่8 : การบันทึกและควบคุมบัญชีลูกหนี้

บทที่9 : การตรวจรายได้และเงินสดรับ

บทที่10 : สมุดขายและสมุดส่วนลด

บทที่11 : การบันทึกการรับเงินสด

บทที่12 : การบันทึกการขายของโรงแรมแบบพักถาวร.....

บทที่13 : การบันทึกค่าขาย,ลูกหนี้,และเงินสดรับ.....

บทที่14 : เงินเดือนจ่าย

บทที่15 : การจัดซื้อและการบันทึกรายการวัสดุ

บทที่16 : เงินสดจ่าย

บทที่17 : สมุดบัญชีต่างๆ

บทที่18 : สินทรัพย์ประจำ

บทที่19 : บัญชีสินทรัพย์อื่น

บทที่20 : หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

บทที่21 : บัญชีรายได้และบัญชีค่าใช้จ่าย

บทที่22 : การสอบบัญชีอิสระ

บทที่23 : หลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมอาหาร

บทที่24 : ตัวเลขทางสถิติของโรงแรม

บทที่25 : สัญญาเช่าและข้อตกลงอื่นๆ

บทที่26 : การรวบรวมข้อมูลโดยเครื่องคำนวณ

บทสรุป

โจทย์ตัวอย่าง

โจทย์ตัวอย่าง(ต่อ)

บรรณานุกรม : Reference


การบัญชีชั้นสูง 2 (Advanced Accounting 2)

Published by handsomemans under , on 21:20

การบัญชีชั้นสูง 2
3
หน่วย
(Advanced Accounting)
ศึกษาหลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับการรวมกิจการ การบัญชี สำหรับบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย รวมทั้งการจัดทำงบการเนรวมในลักษณะต่าง ๆ


รายวิชา AC400
การบัญชีชั้นสูง 2 (Advanced Accounting 2)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ปก

คำนำ : Introduction

สารบัญ : Content

บทที่1 : การรวมกิจการ

บทที่1 : การรวมกิจการ(ต่อ)

บทที่2 : การลงทุนในหุ้นสามัญ-การบัญชีและรายงานทางการเงินของผู้ลงทุน

บทที่2 : การลงทุนในหุ้นสามัญ-การบัญชีและรายงานทางการเงินของผู้ลงทุน(ต่อ)

บทที่3 : การจัดทำงบการเงินเบื้องต้น

บทที่3 : การจัดทำงบการเงินเบื้องต้น(ต่อ)

บทที่4 : งบการเงินรวม-เทคนิคและวิธีปฏิบัติ

บทที่4 : งบการเงินรวม-เทคนิคและวิธีปฏิบัติ(ต่อ-)

บทที่4 : งบการเงินรวม-เทคนิคและวิธีปฏิบัติ(ต่อ)

บทที่5 : กำไรระหว่างบริษัท-สินค้าคงเหลือ

บทที่5 : กำไรระหว่างบริษัท-สินค้าคงเหลือ(ต่อ)

บทที่6 : กำไรระหว่างบริษัท-สินทรัพย์ถาวร

บทที่6 : กำไรระหว่างบริษัท-สินทรัพย์ถาวร(ต่อ)

บทที่7 : กำไรระหว่างบริษัท-หุ้นกู้

บทที่7 : กำไรระหว่างบริษัท-หุ้นกู้(ต่อ)

บทที่8 : งบการเงินรวม

บทที่8 : งบการเงินรวม(ต่อ)

บทที่9 : งบการเงินรวม-การถือหุ้นระหว่างบริษัทในเครือเดียวกัน

บทที่9 : งบการเงินรวม-การถือหุ้นระหว่างบริษัทในเครือเดียวกัน(ต่อ)

บทที่10 : หุ้นบุริมสิทธิ์ของบริษัทย่อย

บรรณานุกรม : Reference


ปัญหาและเฉลยการวิเคราะห์งบการเงิน (Solutions for AC409's Problems)

Published by handsomemans under , , on 20:20

ปัญหาและเฉลยการวิเคราะห์งบการเงิน
-
หน่วย
(Solutions for AC409's Problems)
-รายวิชา AC409(H)
ปัญหาและเฉลยการวิเคราะห์งบการเงิน (Solutions for AC409's Problems)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

แบบฝึกหัดที่1 : Comparative Satements and ratio Anlysis

แบบฝึกหัดที่2 : การผันแปรในกำไรสุทธิ

แบบฝึกหัดที่3 : Cash Flow

แบบฝึกหัดที่4 : งบแสดงแหล่งที่มาและใช้ไปซึ่งทุนทรัพย์

แบบฝึกหัดที่5 : การปรับปรุงการเงินเมื่อระดับราคาเปลี่ยนแปลง

เฉลยแบบฝึกหัด

ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 1

ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 2

ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 3

ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 4

ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 5

ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 6

ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 7

ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 8

ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 9

ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 10

ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 11

ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 12

ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย: ชุดที่ 13การวิเคราะห์งบการเงิน (Analysis of Financial Statements)

Published by handsomemans under , on 19:13
การวิเคราะห์งบการเงิน
3
หน่วย
(Analysis of Financial Statements)
ศึกษาโดยละเอียดในการวิเคราะห์งบการเงิน โดยอาศัยเทคนิคการวิเคราะห์แบบต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์งบดุลและงบกำไรขาดทุนตามวิธีย่อส่วนตามแนวดิ่ง การวิเคาระห์อัตราร้อยละของปิฐาน การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน การวิเคราะห์แนวโน้มการวิเคราะห์ความคล่องตีวทางการเงินระยะสั้น การวิเคราะห์โครงสร้างเงินทุน การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากเงินลงทุน การวิเคราะห์งบกำไรขาดทุน งบแสดงแหล่งที่มาแ
รายวิชา AC409
การวิเคราะห์งบการเงิน (Analysis of Financial Statements)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

งบการเงิน 1

งบการเงิน 2

งบการเงิน 3

การวิเคราะห์งบการเงิน 1

การวิเคราะห์งบการเงิน 2

การวิเคราะห์งบการเงิน 3

งบกระแสเงินสด 1

งบกระแสเงินสด 2

งบกระแสเงินสด 3

วิเคราะห์กำไร 1

วิเคราะห์กำไร 2

วิเคราะห์กำไร 3

วิเคราะห์กำไร 4

การปรับปรุงงบการเงินเมื่อระดับราคาเปลี่ยนแปลง 1

การปรับปรุงงบการเงินเมื่อระดับราคาเปลี่ยนแปลง 2

การปรับปรุงงบการเงินเมื่อระดับราคาเปลี่ยนแปลง 3

การปรับปรุงงบการเงินเมื่อระดับราคาเปลี่ยนแปลง 4

บทที่ 1-1

บทที่ 1-2

บทที่ 2-1

บทที่ 2-2

บทที่ 3-1

บทที่ 3-2

บทที่ 4

บทที่ 5-1

บทที่ 5-2

ภาคผนวก


การฝึกหัดงานทางการบัญชี (Accounting Internship)

Published by handsomemans under , , on 17:15
การฝึกหัดงานทางการบัญชี
-
หน่วย
(Accounting Internship)
-


รายวิชา AC801(H)
การฝึกหัดงานทางการบัญชี (Accounting Internship)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ปก

คำนำ : Introduction

สารบัญ : Content

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการฝึกหัดงานการบัญช

ขั้นตอนการดำเนินการ

ตัวอย่างแบบพิมพ์และการกรอกข้อความ

แบบพิมพ์การฝึกหัดงานทางการบัญช

บทความการฝึกหัดงานทางการบัญช

หลักการบัญชี 1 (เฉลยแบบฝึกหัด) (principles of accounting)

Published by handsomemans under , on 15:49
หลักการบัญชี 1 (เฉลยแบบฝึกหัด)
-
หน่วย
(Principles Accounting)
-


(H)(48)
หลักการบัญชี 1 (เฉลยแบบฝึกหัด) (principles of accounting)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ปก

คำนำ

สารบัญ

แบบฝึกหัดบทที่ 2

แบบฝึกหัดบทที่ 3

แบบฝึกหัดบทที่ 4

แบบฝึกหัดบทที่ 5

แบบฝึกหัดบทที่ 6

แบบฝึกหัดบทที่ 7

แบบฝึกหัดบทที่ 8

ภาคผนวก

เฉลยแบบฝึกหัดหลักการบัญชี 1 (Solutions for AC101's Problems)

Published by handsomemans under , on 11:45
เฉลยแบบฝึกหัดหลักการบัญชี 1
-
หน่วย
(Solutions for AC101's Problems)
ศึกษาเกี่ยวกับระบบการควบคุมเงินสด ระบบใบสำคัญ การบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน การบีญชีสำหรับกิจการอุตสาหกรรม การบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่แสวงหาผลกำไร และระบบบัญชีเดี่ยวเฉลยแบบฝึกหัดหลักการบัญชี 1 (Solutions for AC101's Problems)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ปก

คำนำ : Introduction

สารบัญ : Content

แบบฝึกหัดบทที่2

แบบฝึกหัดบทที่3

แบบฝึกหัดบทที่4 (1)

แบบฝึกหัดบทที่4 (2)

แบบฝึกหัดบทที่5 (1)

แบบฝึกหัดบทที่5 (2)

แบบฝึกหัดบทที่6

แบบฝึกหัดบทที่7

แบบฝึกหัดบทที่8 (1)

แบบฝึกหัดบทที่8 (2)

ภาคผนวก : Supplement


หลักการบัญชี 1 (Principles of Accoutning)

Published by handsomemans under , on 05:41
หลักการบัญชี 1 (3 หน่วย)

(Principles of Accoutning)
ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการบัญชี ข้อสมมติฐานทางการบัญชี การวิเคราะห์และการบันทึกรายการตามหลักการบัญชีของกิจการขายบริการ กิจการขายสินค้า การบันทึกรายการสินค้าคงเหลือ การใช้สมุดรายวันและบัญชีแยกประเภท การปรับปรุงรายการบัญชี การจัดทำกระดาษทำการ การเปิดบัญชี และการจัดทำงบการเงินหลักการบัญชี 1 (Principles of Accoutning)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

คำนำ : Introduction

สารบัญ :Content

บทที่1 : วิวัฒนาการบัญชี

บทที่2 : งบการเงิน

บทที่3 : การวิเคราะห์รายการค้า(1)

บทที่3 : การวิเคราะห์รายการค้า(2)

บทที่4 : การบันทึกรายการบัญชีของกิจการขายบริการ

บทที่5 : การบันทึกบัญชีสำหรับกิจการจำหน่ายสินค้า(1)

บทที่5 : การบันทึกบัญชีสำหรับกิจการจำหน่ายสินค้า(2)

บทที่6 : การปรับปรุงรายการบัญชี

บทที่7 : กระดาษทำการ(1)

บทที่7 : กระดาษทำการ(2)

บทที่8 : สมุดรายวันเฉพาะ(1)

บทที่8 : สมุดรายวันเฉพาะ(2)

ภาคผนวก : Supplement(1)

ภาคผนวก : Supplement(2)

บรรณานุกรม : Reference

 

Lipsum

Followers