หนังสือ ฟรี: การบัญชีบริหาร (Managerial Accounting)

การบัญชีบริหาร (Managerial Accounting)

Published by handsomemans under , on 04:01

การบัญชีบริหาร
3
หน่วย
(Managerial Accounting)
ไม่เปิดสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ศึกษาข้อมูลทางการบัญชีและกระบานการเสนอข้อสนเทศทางการบัญชีเพื่อใช้ในการวางแผนและการควบคุมของฝ่ายบริหาร โดยศึกษาถึงการวิเคราะห์งบการเงิน และการจัดทำงบประมาณตามแผนงาน ความสัมพันธ์ของต้นทุน - จำนวน - กำไร ต้นทุนมาตรฐานและการประเมิณผลการทำงาน การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ รวมถึงการศึกษากระบวนการตัดสินใจในปัญหาต่าง ๆ ของฝ่ายบริหาร

รายวิชา AC234
การบัญชีบริหาร (Managerial Accounting)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ปก

คำนำ : Introduction

สารบัญ : Content

บทที่1 : หน้าที่และงานในระบบบัญชี

บทที่2 : งบการเงิน

บทที่2 : งบการเงิน(ต่อ)

บทที่3 : การวิเคราะห์งบการเงิน

บทที่3 : การวิเคราะห์งบการเงิน(ต่อ)

บทที่4 : งบแสดงแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุนหมุนเวียน

บทที่4 : งบแสดงแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุนหมุนเวียน(ต่อ)

บทที่5 : งบเงินสดรับและเงินสดจ่าย

บทที่5 : งบเงินสดรับและเงินสดจ่าย(ต่อ)

บทที่6 : ความยากลำบากในการวัดกำไร

บทที่7 : งบประมาณ

บทที่7 : งบประมาณ(ต่อ)

บทที่8 : ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน-จำนวน-กำไร

บทที่8 : ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน-จำนวน-กำไร(ต่อ)

บทที่9 : ต้นทุนการผลิตและแนวความคิดเกี่ยวกับต้นทุน

บทที่9 : ต้นทุนการผลิตและแนวความคิดเกี่ยวกับต้นทุน(ต่อ)

บทที่10 : งบประมาณยืดหยุ่นและมาตรฐานสำหรับการควบคุม

บทที่10 : งบประมาณยืดหยุ่นและมาตรฐานสำหรับการควบคุม(ต่อ)

บทที่11 : การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์

บทที่11 : การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์(ต่อ)

บทที่12 : ต้นทุนที่มีความหมายและการตัดสินใจ

บทที่12 : ต้นทุนที่มีความหมายและการตัดสินใจ(ต่อ)

บทที่13 : การตัดสินใจลงทุน

ภาคผนวก : Supplement

บรรณานุกรม : Reference

ตารางมูลค่าปัจจุบัน

คำศัพท์ทางบัญชี


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

Blog Archive

Lipsum

Followers