หนังสือ ฟรี: 2018

อินทรีย์เคมี 3 (Organic Chemistry III)

Published by handsomemans under , , , , on 11:44รายวิชา CH324 อินทรีย์เคมี 3 (Organic Chemistry III)

 
รายวิชา CH324 อินทรีย์เคมี 3 (Organic Chemistry III)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารประกอบ
  บทที่ 2 : สารประกอบอะโรเมติกเฮเทอโรไซเคิล
  บทที่ 3 : สารประกอบอะโรเมติกเฮเทอไซเคิล
  บทที่ 4 : ไพริดีน
  บทที่ 5 : สารประกอบ
  บทที่ 6 : Quinolies และ Isoquinolines
  บทที่ 7 : อัลคาลอยด์
  ภาคผนวก :Supplement
  บรรณานุกรม :Reference
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  ปก
  บทที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารประกอบ
  บทที่ 2 : สารประกอบอะโรเมติกเฮเทอโรไซเคิล
  บทที่ 3 : สารประกอบอะโรเมติกเฮเทอไซเคิล
  บทที่ 4 : ไพริดีน
  บทที่ 5 : สารประกอบ
  บทที่ 6 : Quinolies และ Isoquinolines
  บทที่ 7 : อัลคาลอยด์
  ภาคผนวก :Supplement
  บรรณานุกรม :Referenceเคมีอินทรีย์ 2 (Organic Chemistry II)

Published by handsomemans under , , , , on 11:42รายวิชา CH323 เคมีอินทรีย์ 2 (Organic Chemistry II)

 
รายวิชา CH323 เคมีอินทรีย์ 2 (Organic Chemistry II)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  บทที่ 1 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชาสเตอริโอเคมี
  บทที่ 2 : อิแนนติโอเมอริซึม
  บทที่ 3 : ซิส-ทรานส์ไอโซเมอริซึม
  บทที่ 4 : คอนฟอร์เมชัน
  บทที่ 5 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชาสเปคโตรสโคปี
  บทที่ 6 : อัลตราไวโอเลตและวิซิเบิลสเปคโตรสโคปี
  บทที่ 7 : อินฟราเรดสเปคโตรสโคปี
  บทที่ 8 : นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปคโตรสโคปี
  บทที่ 9 : แมสสเปคโตรเมตรี
  บทที่ 10 : วิธีสูตรโครงสร้างของสารอินทรีย์...
  บทที่ 1 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชาสเตอริโอเคมี
  บทที่ 2 : อิแนนติโอเมอริซึม
  บทที่ 3 : ซิส-ทรานส์ไอโซเมอริซึม
  บทที่ 4 : คอนฟอร์เมชัน
  บทที่ 5 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชาสเปคโตรสโคปี
  บทที่ 6 : อัลตราไวโอเลตและวิซิเบิลสเปคโตรสโคปี
  บทที่ 7 : อินฟราเรดสเปคโตรสโคปี
  บทที่ 8 : นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปคโตรสโคปี
  บทที่ 9 : แมสสเปคโตรเมตรี
  บทที่ 10 : วิธีสูตรโครงสร้างของสารอินทรีย์...คู่มือภาษา R P G (RPG (Hand Book))

Published by handsomemans under , , , , , on 11:41รายวิชา CH313(H) คู่มือภาษา R P G (RPG (Hand Book))

 
รายวิชา CH313(H) คู่มือภาษา R P G (RPG (Hand Book))
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : ปฎิกิริยาของธาตุทรานซิซันแถวแรก
  บทที่ 3 : การจัดตัวของอะตอมหรืออิออนในของแข็ง
  บทที่ 4 : การเตรียมและทดสอบสารประกอบโคออดิเนชั่นบางตัว
  บทที่ 5 : อินฟราเรดสเปคโตรสโคปีทางอนินทรีย์เคมี
  บทที่ 6 : การสังเคาะห์และการศึกษาสารประกอบเชิงซ้อน...
  บทที่ 7 : ปฏิกิริยาการแทนที่ของน้ำในอิออนสารประกอบ...
  บทที่ 8 : ไอโซเมอริซึมสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะทรานซิซัน
  บทที่ 9 : สังเคราะห์และการศึกษาสเปคตราของสารประกอบเชิงซ้อน...
  บทที่ 10 : การหาส่วนประกอบของสารประกอบเชิงซ้อนในสารละลาย...
  บทที่ 11 : สถานะอกซิเดชั่น
  บทที่ 12 : การศึกษาความเสถียรของธาตุที่มีหลายสถานะออกซิเดชั่น
  บทที่ 13 : การเตรียมและคุณสมบัติของสารอินเอร์ฮาโลเจนบางตัว
  บทที่ 14 : ตัวทำละลายที่ไม่ใช่น้ำ
  บทที่ 15 : การวิเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อนของไอร์ออน(III)ออซาเลท
  บทที่ 16 : การวิเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อนเฮกซะแอมมีนนิกเกล(II)...
  บทที่ 17 : สมบัติความเป็นแม่เหล็กของสารเคมี
  บทที่ 18 : การเตรียมโปแตสเซียมเปอร์ออกโซไดซัลเฟตโดยขบวนการ...
  บทที่ 19 : การเตรียมการพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารประกอบเชิงซ้อนโคบอล์ต(II)...
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : ปฎิกิริยาของธาตุทรานซิซันแถวแรก
  บทที่ 3 : การจัดตัวของอะตอมหรืออิออนในของแข็ง
  บทที่ 4 : การเตรียมและทดสอบสารประกอบโคออดิเนชั่นบางตัว
  บทที่ 5 : อินฟราเรดสเปคโตรสโคปีทางอนินทรีย์เคมี
  บทที่ 6 : การสังเคาะห์และการศึกษาสารประกอบเชิงซ้อน...
  บทที่ 7 : ปฏิกิริยาการแทนที่ของน้ำในอิออนสารประกอบ...
  บทที่ 8 : ไอโซเมอริซึมสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะทรานซิซัน
  บทที่ 9 : สังเคราะห์และการศึกษาสเปคตราของสารประกอบเชิงซ้อน...
  บทที่ 10 : การหาส่วนประกอบของสารประกอบเชิงซ้อนในสารละลาย...
  บทที่ 11 : สถานะอกซิเดชั่น
  บทที่ 12 : การศึกษาความเสถียรของธาตุที่มีหลายสถานะออกซิเดชั่น
  บทที่ 13 : การเตรียมและคุณสมบัติของสารอินเอร์ฮาโลเจนบางตัว
  บทที่ 14 : ตัวทำละลายที่ไม่ใช่น้ำ
  บทที่ 15 : การวิเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อนของไอร์ออน(III)ออซาเลท
  บทที่ 16 : การวิเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อนเฮกซะแอมมีนนิกเกล(II)...
  บทที่ 17 : สมบัติความเป็นแม่เหล็กของสารเคมี
  บทที่ 18 : การเตรียมโปแตสเซียมเปอร์ออกโซไดซัลเฟตโดยขบวนการ...
  บทที่ 19 : การเตรียมการพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารประกอบเชิงซ้อนโคบอล์ต(II)...เคมีอนินทรีย์ (Inorganic Chemistry)

Published by handsomemans under , , , , on 11:38รายวิชา CH313 เคมีอนินทรีย์ (Inorganic Chemistry)

 
รายวิชา CH313 เคมีอนินทรีย์ (Inorganic Chemistry)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : โครงสร้างอะตอม
  บทที่ 2 : ตารางธาตุและสมบัติตามตารางธาตุ
  บทที่ 3 : สมมาตรและทฤษฎีกลุ่มเบื้องต้น
  บทที่ 4 : ทฤษฎีโมเลกุลาร์ออร์บิตัล
  บทที่ 5 : พันธะโควาเลนท์
  บทที่ 6 : โครงสร้างผลึกและเคมีสถานะของเแข็ง
  บทที่ 7 : เคมีโคออร์ดิเนชันเบื้องต้น
  บทที่ 8 : ทฤษฎีสนามผลึก
  บทที่ 9 : การเกิดพันธะในคอมเพล็กซ์โลหะทรานซิชัน
  บทที่10 : อิเล็กทรอนิกสเปกตราของสารประกอบเชิงซ้อนโลหะทรานซิชัน
  บทที่11 : สมบัติทางแม่เหล็กของคอมเพล็กซ์โลหะทรานซิชัน
  ภาคผนวก : Supplement
  ดรรชนี : Index
  บรรณานุกรม :Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : โครงสร้างอะตอม
  บทที่ 2 : ตารางธาตุและสมบัติตามตารางธาตุ
  บทที่ 3 : สมมาตรและทฤษฎีกลุ่มเบื้องต้น
  บทที่ 4 : ทฤษฎีโมเลกุลาร์ออร์บิตัล
  บทที่ 5 : พันธะโควาเลนท์
  บทที่ 6 : โครงสร้างผลึกและเคมีสถานะของเแข็ง
  บทที่ 7 : เคมีโคออร์ดิเนชันเบื้องต้น
  บทที่ 8 : ทฤษฎีสนามผลึก
  บทที่ 9 : การเกิดพันธะในคอมเพล็กซ์โลหะทรานซิชัน
  บทที่10 : อิเล็กทรอนิกสเปกตราของสารประกอบเชิงซ้อนโลหะทรานซิชัน
  บทที่11 : สมบัติทางแม่เหล็กของคอมเพล็กซ์โลหะทรานซิชัน
  ภาคผนวก : Supplement
  ดรรชนี : Index
  บรรณานุกรม :Referenceตำราปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 1 (Physical Chemistry1 (Lab))

Published by handsomemans under , , , , on 11:36รายวิชา CH243(H) ตำราปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 1 (Physical Chemistry1 (Lab))

 
รายวิชา CH243(H) ตำราปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 1 (Physical Chemistry1 (Lab))
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  บทที่ 1 : การหาน้ำหนักโมเลกุลโดยวิธีวิกเตอร์
  บทที่ 2 : โพลาริเมตรี
  บทที่ 3 : ความร้อนของสารละลาย
  บทที่ 4 : บอมบ์คาลอริมิเตอร์
  บทที่ 5 : ปริมาตรโมแลลบางส่วน
  บทที่ 6 : สมดุลวิวิธพันธุ์
  บทที่ 7 : การดูดซับจากสารละลาย
  บทที่ 8 : สมบัติคอลลิกเกตีฟของสารละลาย
  บทที่ 9 : การศึกษาวัฏภาคของระบบของเหลว
  บทที่ 10 : ทฤษฎีจลน์โมเลกุลของก๊าซ
  บทที่ 1 : การหาน้ำหนักโมเลกุลโดยวิธีวิกเตอร์
  บทที่ 2 : โพลาริเมตรี
  บทที่ 3 : ความร้อนของสารละลาย
  บทที่ 4 : บอมบ์คาลอริมิเตอร์
  บทที่ 5 : ปริมาตรโมแลลบางส่วน
  บทที่ 6 : สมดุลวิวิธพันธุ์
  บทที่ 7 : การดูดซับจากสารละลาย
  บทที่ 8 : สมบัติคอลลิกเกตีฟของสารละลาย
  บทที่ 9 : การศึกษาวัฏภาคของระบบของเหลว
  บทที่ 10 : ทฤษฎีจลน์โมเลกุลของก๊าซเคมีฟิสิกัล 1 (PHYSYCAL CHEMISTRY 1)

Published by handsomemans under , , , , on 11:34รายวิชา CH243(51) เคมีฟิสิกัล 1 (PHYSYCAL CHEMISTRY 1)

 
รายวิชา CH243(51) เคมีฟิสิกัล 1 (PHYSYCAL CHEMISTRY 1)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  บทที่1 ก๊าซ
  บทที่2 ทฤษฏีจลน์โมเลกุลของก๊าซ
  บทที่3 ของเหลว
  บทที่4 ของแข็ง
  บทที่5 เคมีเทอร์โมโดนามิกส์
  บทที่6 เอนทาลปีและเทอร์โมเคมี
  บทที่7 กฏข้อที่สองและข้อที่สามของเทอร์โมโดนามิกส์
  บทที่8 การเกิดได้เองและสภาวะสมดุล
  บทที่9 สารละลาย
  บทที่10 กฏวัฏภาคและสมดุลวัฏภาค
  ภาคผนวก
  ปก
  บทที่1 ก๊าซ
  บทที่2 ทฤษฏีจลน์โมเลกุลของก๊าซ
  บทที่3 ของเหลว
  บทที่4 ของแข็ง
  บทที่5 เคมีเทอร์โมโดนามิกส์
  บทที่6 เอนทาลปีและเทอร์โมเคมี
  บทที่7 กฏข้อที่สองและข้อที่สามของเทอร์โมโดนามิกส์
  บทที่8 การเกิดได้เองและสภาวะสมดุล
  บทที่9 สารละลาย
  บทที่10 กฏวัฏภาคและสมดุลวัฏภาค
  คำนำ
  ภาคผนวกเคมีฟิสิกัล1 (Physical Chemistry I)

Published by handsomemans under , , , , on 11:32รายวิชา CH243 เคมีฟิสิกัล1 (Physical Chemistry I)

 
รายวิชา CH243 เคมีฟิสิกัล1 (Physical Chemistry I)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ก๊าซ
  บทที่ 2 : ทฤษฎีจลน์โมเลกุลของก๊าซ
  บทที่ 3 : ของเหลว
  บทที่ 4 : ของแข็ง
  บทที่ 5 : เคมีเทอร์โมไดนามิกส์
  บทที่ 6 : เอนทาลปีและเทอร์โมเคมี
  บทที่ 7 : กฏข้อที่สองและข้อที่สามของเทอร์โมไดนามิกส์
  บทที่ 8 : การเกิดได้เองและสภาวะสมดุล
  บทที่ 9 : สารละลาย
  บทที่10 : กฎวัฏภาคและสมดุลวัฏภาค
  ภาคผนวก : Supplement
  หนังสืออ้างอิง
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ก๊าซ
  บทที่ 2 : ทฤษฎีจลน์โมเลกุลของก๊าซ
  บทที่ 3 : ของเหลว
  บทที่ 4 : ของแข็ง
  บทที่ 5 : เคมีเทอร์โมไดนามิกส์
  บทที่ 6 : เอนทาลปีและเทอร์โมเคมี
  บทที่ 7 : กฏข้อที่สองและข้อที่สามของเทอร์โมไดนามิกส์
  บทที่ 8 : การเกิดได้เองและสภาวะสมดุล
  บทที่ 9 : สารละลาย
  บทที่10 : กฎวัฏภาคและสมดุลวัฏภาค
  ภาคผนวก : Supplement
  หนังสืออ้างอิง 

Blog Archive

Lipsum

Followers