หนังสือ ฟรี: พันธุศาสตร์ (GENETICS)

พันธุศาสตร์ (GENETICS)

Published by handsomemans under , on 20:39

พันธุศาสตร์
3
หน่วย
(GENETICS)
ศึกษาเกี่ยวกับพันธุศาสตร์ตามหลักของเมนเดล โครงสร้างทางกายภาพและการแบ่งเซลล์ สมบัติและพฤติกรรมของยีนนอกเหนือไปจากกฎของเมนเดล ยีนกับโครโมโซม ลิงเกจกับครอสซิงโอเวอร์ มัลทิเปิลแอลลีลกับระบบหมุ่เลือดในคน DNAและโครงสร้างของโครโมโซม ยีนกับการสังเคราะห์โปรตีน มิวเทชั่น การเปลี่ยนแปลงของโครโมโซมและยีน พันธุศาสตร์เชิงการเจริญ DNAกับเทคโนโลยี

รายวิชา BI251(51)
พันธุศาสตร์ (GENETICS)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ปก

คำนำ

สารบัญ

บทที่ 1 : พันธุ์ศาสตร์ตามหลักของเมนเดล

บทที่ 2 : โครงสร้างทางกายภาพ และการแบ่งเซลล์

บทที่ 3 : สมบัติ และพฤติกรรมของยีนนอกเหนือไปจากกฏของเมนเดล

บทที่ 4 : ยีนกับโครโมโซม

บทที่ 5 : ลิงเกจกับซิงโอเวอร์

บทที่ 6 : มัลทิเปิลแอลลีลกับระบบหมู่เลือดในคน

บทที่ 7 : พันธุ์ศาสตร์ของแบคทีเรีย และไวรัส

บทที่ 8 : DNA และโครงสร้างของโครโมโซม

บทที่ 9 : ยีนกับการสังเคราะห์โปรตีน

บทที่ 10 : มิวเทชั่น

บทที่ 11 : การเปลี่ยนแปลงของโครโมโซม และยีน

บทที่ 12 : พันธุศาสตร์เชิงการเจริญ

บทที่ 13 : DNA กับเทคโนโลยียุคใหม่

เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท

รายการอ้างอิง

ภาคผนวก ก

ภาคผนวก ข


0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

 

Blog Archive

Lipsum

Followers