หนังสือ ฟรี: การบัญชีสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (Assets, Liabilties and Owners Equity)

การบัญชีสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (Assets, Liabilties and Owners Equity)

Published by handsomemans under , on 10:59

การบัญชีสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
3
หน่วย
(Assets, Liabilties and Owners Equity)
ไม่เปิดสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ศึกษาหลักและวิธีการบัญชี การจำแนหประเภท การวัดมูลค่า การแสดงรายการสินทรัพย์หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ (ห้างหุ้นส่วน บริษัท


รายวิชา AC233
การบัญชีสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (Assets, Liabilties and Owners Equity)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ปก

คำนำ : Introduction

สารบัญ : Content

บทที่1 : เงินสดและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด

บทที่2 : ลูกหนี้และตั๋วเงินรับ

บทที่3 : สินค้าคงเหลือ

บทที่4 : เงินลงทุนระยะยาว

บทที่5 : สินทรัพย์ถาวร

บทที่6 : หนี้สินหมุนเวียน

บทที่6 : หนี้สินหมุนเวียน(ต่อ)

บทที่7 : หนี้สินระยะยาว

บทที่8 : ห้างหุ้นส่วน

บทที่9 : บริษัทจำกัด

แบบผึกหัดบทที่1

แบบผึกหัดบทที่2

แบบผึกหัดบทที่3

แบบผึกหัดบทที่4

แบบผึกหัดบทที่5

แบบผึกหัดบทที่6

แบบผึกหัดบทที่7

แบบผึกหัดบทที่8

แบบผึกหัดบทที่9

ภาคผนวก : Supplement

บรรณานุกรม : Reference


0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

 

Blog Archive

Lipsum

Followers