หนังสือ ฟรี: การบัญชีชั้นสูง 2 (Advanced Accounting 2)

การบัญชีชั้นสูง 2 (Advanced Accounting 2)

Published by Handsomemans Rich under , on 21:20

การบัญชีชั้นสูง 2
3
หน่วย
(Advanced Accounting)
ศึกษาหลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับการรวมกิจการ การบัญชี สำหรับบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย รวมทั้งการจัดทำงบการเนรวมในลักษณะต่าง ๆ


รายวิชา AC400
การบัญชีชั้นสูง 2 (Advanced Accounting 2)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ปก

คำนำ : Introduction

สารบัญ : Content

บทที่1 : การรวมกิจการ

บทที่1 : การรวมกิจการ(ต่อ)

บทที่2 : การลงทุนในหุ้นสามัญ-การบัญชีและรายงานทางการเงินของผู้ลงทุน

บทที่2 : การลงทุนในหุ้นสามัญ-การบัญชีและรายงานทางการเงินของผู้ลงทุน(ต่อ)

บทที่3 : การจัดทำงบการเงินเบื้องต้น

บทที่3 : การจัดทำงบการเงินเบื้องต้น(ต่อ)

บทที่4 : งบการเงินรวม-เทคนิคและวิธีปฏิบัติ

บทที่4 : งบการเงินรวม-เทคนิคและวิธีปฏิบัติ(ต่อ-)

บทที่4 : งบการเงินรวม-เทคนิคและวิธีปฏิบัติ(ต่อ)

บทที่5 : กำไรระหว่างบริษัท-สินค้าคงเหลือ

บทที่5 : กำไรระหว่างบริษัท-สินค้าคงเหลือ(ต่อ)

บทที่6 : กำไรระหว่างบริษัท-สินทรัพย์ถาวร

บทที่6 : กำไรระหว่างบริษัท-สินทรัพย์ถาวร(ต่อ)

บทที่7 : กำไรระหว่างบริษัท-หุ้นกู้

บทที่7 : กำไรระหว่างบริษัท-หุ้นกู้(ต่อ)

บทที่8 : งบการเงินรวม

บทที่8 : งบการเงินรวม(ต่อ)

บทที่9 : งบการเงินรวม-การถือหุ้นระหว่างบริษัทในเครือเดียวกัน

บทที่9 : งบการเงินรวม-การถือหุ้นระหว่างบริษัทในเครือเดียวกัน(ต่อ)

บทที่10 : หุ้นบุริมสิทธิ์ของบริษัทย่อย

บรรณานุกรม : Reference


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

Lipsum

Followers