หนังสือ ฟรี: พฤศจิกายน 2009

ปฏิบัติการพื้นฐานทางพันธุวิศวกรรม (Practical In Genetic Engineering)

Published by handsomemans under , on 23:22
ปฏิบัติการพื้นฐานทางพันธุวิศวกรรม
-
หน่วย
(Basic Practical In Genetic Engineering)
-

รายวิชา BT333(L)(49)
ปฏิบัติการพื้นฐานทางพันธุวิศวกรรม (Practical In Genetic Engineering)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ปก

คำนำ

สารบัญ

บทปฏิบัติการที่1การวัดการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

บทปฏิบัติการที่2การสกัดพลาสมิคดีเอ็นเอจากเซลล์แบคทีเรีย

บทปฏิบัติการที่3การตัดกีเอ็นเอด้วยเอ็นไซม์ตัดจำเพราะ

บทปฏิบัติการที่4การวิเคราะห์หาปริมาณของกรดนิวคลีอิด

บทปฏิบัติการที่5การนำดีเอ็นเอเข้าสู่เซลล์แบคทีเรีย

บทปฏิบัติการที่6การแสดงออกของยีน

บทปฏิบัติการที่7การทำปฏิกิริยาลูกโซ่ฌพลีเมอเรส

บทปฏิบัติการที่8การใช้บริการค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านพันธุวิศวกรรมโดยใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต

บทปฏิบัติการที่9การหาลำดับเบสและการวิเคราะห์โดยใช้คอทพิวเตอร์

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

กายวิภาคของพืช (Plant Anatomy)

Published by handsomemans under , , on 20:11

กายวิภาคของพืช
3
หน่วย
(Plant Anatomy )
-


รายวิชา BO433(48)
กายวิภาคของพืช (Plant Anatomy)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ปก

คำนำ

สารบัญ

บทที่1บทนำIntroduction

บทที่2เซลล์พืชPlant Cells

บทที่3เนื้อเยื่อเจริญMeristematic tissue

บทที่4เนื้อเยื่อป้องกันProtective tissue

บทที่5เนื้อเยื่อพื้นGround tissue

บทที่6ไซเลมXylem

บทที่7โฟลเอมPhlocm

บทที่8รากSten

บทที่9ลำต้นSten

บทที่10ใบleaves

บทที่11ดอกFlowers

บทที่12ผลFruits

บทที่13เมล็ดSeeds

บทที่14เอ็มบริโอและต้นกล้าEmbroyo and seeding

บรรณานุกรม


ปฏิบัติการพืชเศรษฐกิจ (ECONOMIC BOTANY LABORATORY)

Published by handsomemans under , , on 19:37

ปฏิบัติการพืชเศรษฐกิจ
3
หน่วย
(ECONOMIC BOTANY LABORATORY)
ศึกษาเรื่อง ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ถั่วเหลือง ถี่งเขียว ถั่วลิสง ปสล์น้ำมัน มะพร้าว ปอแก้ว ปอกระเจา ฝ้าย กาแฟ ยางพารา อ้อย


รายวิชา BO216(H)
ปฏิบัติการพืชเศรษฐกิจ (ECONOMIC BOTANY LABORATORY)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ปก

คำนำ

สารบัญ

บทที่ 1 : ปฏิบัติการเรื่อง ข้าว

บทที่ 2 : ปฏิบัติการเรื่อง ข้าวโพด

บทที่ 3 : ปฏิบัติการเรื่อง ข้าวฟ่าง

บทที่ 4 : ปฏิบัติการเรื่อง มันสำปะหลัง

บทที่ 5 : ปฏิบัติการเรื่อง ถั่วเหลือง

บทที่ 6 : ปฏิบัติการเรื่อง ถั่วเขียว

บทที่ 7 : ปฏิบัติการเรื่อง ถั่วลิสง

บทที่ 8 : ปฏิบัติการเรื่อง ปาล์มน้ำมัน

บทที่ 9 : ปฏิบัติการเรื่อง มะพร้าว

บทที่ 10 : ปฏิบัติการเรื่อง ปอแก้ว, ปอกระเจา

บทที่ 11 : ปฏิบัติการเรื่อง ฝ้าย

บทที่ 12 : ปฏิบัติการเรื่อง กาแฟ

บทที่ 13 : ปฏิบัติการเรื่อง ยางพารา

บทที่ 14 : ปฏิบัติการเรื่อง อ้อย

พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช

พืชให้แป้ง

พืชตระกูลถั่ว

พืชให้น้ำมัน

พืชผลไม้

พืชสมุนไพร

พืชให้น้ำตาล

พืชเส้นใย

พืชเสพติด

พืชให้น้ำยางและชัน

พืชผัก

การปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจ

แบบทดสอบหลังเรียน

บรรณานุกรม


ปฏิบัติการผสมพันธุ์พืช (PLANT BREEDING LABORATORY)

Published by handsomemans under , , on 09:32

ปฏิบัติการผสมพันธุ์พืช
3
หน่วย
(PLANT BREEDING LABORATORY)


รายวิชา BO453(H)
ปฏิบัติการผสมพันธุ์พืช (PLANT BREEDING LABORATORY)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ปก

คำนำ

สารบัญ

บทที่ 1 : ปฏิบัติการเรื่องการแบ่งเซลล์

บทที่ 2 : ปฏิบัติการเรื่อง พันธุศาสตร์ตามหลักเมนเดล

บทที่ 3 : การเพาะเลี้ยงคัพภะและการกำเนิดคัพภะ

บทที่ 4 : การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออวัยวะ

บทที่ 5 : การส่งถ่ายยีนสู่พืช

บทที่ 6 : การแยกโพรโทพลาสต์

บทที่ 7 : ปฏิบัติการเรื่อง การเตรียมดีเอ็นเอสำหรับโคลน

บทที่ 8 : การตรวจสอบ และวิเคราะห์การถ่ายฝากยีนในพืช

บทที่ 9 : การปรับปรุงพันธุ์โดยการใช้อะโกรแบคทีเรียม

พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช

ภาคผนวก

พืชที่มีค่าทางเศรษฐกิจ

บรรณานุกรม


การผสมพันธุ์พืช (PLANT BREEDING)

Published by handsomemans under , , on 04:15


การผสมพันธุ์พืช
3
หน่วย
(PLANT BREEDING)
ศุกษา การสืบพันธ์ของพืช การกำเหนิดพืชมีดอก การปรับปรุงพันธุ์พืชวิธีการต่าง ๆ

รายวิชา BO453(50
การผสมพันธุ์พืช (PLANT BREEDING)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ปก

คำนำ

สารบัญ

บทที่1 บทบาทและความสำคัญของการผสมพันธุ์พืช

บทที่2 เซลล์และการแย่งเซลล์

บทที่3 พันธุศาสตร์ตามหลักของเมนเดล

บทที่4 ส่วนต่าง ๆของพืช

บทที่5 วิวัฒนาการและการสืบพันธุ์พืช

บทที่6 การกำเนิดของพืชมีดอก

บทที่7 การอนุกษ์และใช้ประโยชน์จากพืช

บทที่8 การปรับปรุงพันธุ์พืชวิธีการต่าง ๆ

บทที่9 การผสมกลับ การกลายพันธุ์ของพืช

บทที่10 เทคโนโลยีชีวภาพกับการผสมพันธุ์พืช

บทที่11 การส่งถ่ายยืนสู่พืชกับการปรับปรุงพันธ์พืช

บทที่12 การดำเนินการเกี่ยวกับพืชพันธ์ใหม่

ภาคผนวก

บรรณานุกรม


การขยายพันธุ์พืช (Plant Propagation)

Published by handsomemans under , , on 22:55

การขยายพันธุ์พืช
3
หน่วย
(Plant Propagation)
ศึกษาการขยายพันธุ์พืชวิธีต่าง ๆ โดยเน้นถึงการขยายพันธ์พืชแบบไม่อาศัยเพศซึ่งมีพื้นฐานเกี่ยวข้องกับลักษณะทางกายวิภาคและสรีรวิทยาของต้นพืชและศึกษาถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานในด้านการขยายพันธุ์พืช มีการศึกษานอกสถานที่

รายวิชา BO451
การขยายพันธุ์พืช (Plant Propagation)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ปก

คำนำ : Introduction

สารบัญ : Content

บทที่1 : ความสำคัญของวิชาการขยายพันธุ์พืช

บทที่2 : โรงเรือนและอุปกรณ์ที่ใช้ในการขยายพันธุ์พืช

บทที่3 : ความสำคัญของเมล็ดและการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสม

บทที่4 : วิธีการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้ในการขยายพันธุ์

บทที่5 : หลักสำคัญในการขยายพันธุ์พืชโดยเมล็ด

บทที่6 : เทคนิคต่างๆ ของการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด

บทที่7 : หลักการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ

บทที่8 : ักษณะทางเนื้อเยื่อและลักษณะทางสรีระซึ่งเป็นพื้นฐาน.....

บทที่9 : เทคนิคของการขยายพันธุ์โดยวิธีตัดชำ

บทที่10 : การตอนกิ่ง

บทที่11 : การต่อกิ่งและการติดตา

บทที่11 : การต่อกิ่งและการติดตา(ต่อ)

บทที่12 : การขยายพันธุ์พืชโดยใช้ระบบปราศจากเชื้อ

บรรณานุกรม : Reference


บทปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช (Plant Physiology Laboratory)

Published by handsomemans under , , on 17:32

บทปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช
-
หน่วย
(Plant Physiology Laboratory)
-

รายวิชา BO441(H)
บทปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช (Plant Physiology Laboratory)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ปก

คำนำ : Introduction

สารบัญ : Content

บทที่ 1 : WATER CONTENT

บทที่ 2 : WATER POLTENTENT

บทที่ 3 : IMBIBITION

บทที่ 4 : TRANSPIRATION

บทที่ 5 : TRANSPIRATION

บทที่ 6 : CHLOROPLAST ISOLATION

บทที่ 7 : PHOTOSYNTHETIC PIGMENTS

บทที่ 8 : PHOTSYNTHESIS

บทที่ 9 : RESPIRATION

บทที่10 : LIGHT EFFECTS

บทที่11 : PLANT GROWTH REGULATIORS


สรีรวิทยาเบื้องต้นของพืช (Plant Physiology)

Published by handsomemans under , , on 13:11

สรีรวิทยาเบื้องต้นของพืช
4
หน่วย
(Plant Physiology)
ศึกษาหลักสรีรวิทยาเบื้องต้นของพืช ประกอบด้วยขบวนกรสังเคราะห์แสง การหายใจ ความสัมพันธ์ของน้ำกับพืช เอ็มไซม์ และธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืช

รายวิชา BO441
สรีรวิทยาเบื้องต้นของพืช (Plant Physiology)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

บทที่ 1 : WATER

บทที่ 2 : DIFFUSION

บทที่ 3 : OSMOSIS

บทที่ 4 : IMBIBTION

บทที่ 5 : ABSORPION

บทที่ 6 : TRANSPORTOF WATER IN PLANTS

บทที่ 7 : TRANSPIRATION

บทที่ 8 : TRANSLOCATION

บทที่ 9 : RESPONSE TO WATER STRESS

PHOTOSYNTHESIS : PIGMENTS & ENERGY

PHOTOSYNTHESIS : PIGMENTS & ENERGY(ต่อ)

บทที่ 11 : PHOTOSYNTHESIS : LIGHT REACTION

บทที่ 12 : REDUCTION REACTION

บทที่ 13 : RESPIRATION

บทที่ 13 : RESPIRATION(ต่อ)

บทที่ 14 : PHOTORESPIRATION

บทที่ 15 : METABOLISM


โรคพืช (Plant Pathology)

Published by handsomemans under , , on 11:08

โรคพืช
3
หน่วย
(Plant Pathology)
ศึกษาถึงธรรมชาติของโรคพืช สาเหตุของการเป็นโรค และการควบคุมโรคพืชมีการฝึกภาคปฏิบัติภาคสนาม

รายวิชา BO354
โรคพืช (Plant Pathology)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

บทที่ 1: อารัมภบท(Introduction)

บทที่ 2 : สาเหตุโรคพืชเกิดจากสิ่งไม่มีชีวิต

บทที่ 3 : สาเหตุโรคพืชเกิดจากสิ่งมีชีวิต

บทที่ 3 : สาเหตุโรคพืชเกิดจากสิ่งมีชีวิต(ต่อ)

บทที่ 4 : การผันแปรของเชื้อสาเหตุโรคพืช

บทที่ 5 : การแพร่กระจายและการมีชีวิตอยู่รอดของเชื้อสาเหตุโรคพืช

บทที่ 6 : การติดเชื้อและการเกิดโรคของพืช

บทที่ 7 : วิธีต่อต้านการติดเชื้อโรคของพืช

บทที่ 8 : ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อม

บทที่ 9 : ลักษณะอาการของโรคพืช

บทที่ 10 : โรคขาดธาตุอาหารของพืช

บทที่ 11 : โรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย

บทที่ 12 : โรคพืชที่เกิดจากมายโคพลาสมา

บทที่ 13 : โรคพืชที่เกิดจากเชื้อคล้ายริกกเกตเซีย

บทที่ 14 : โรคพืชที่เกิดจากไวรัส

บทที่ 15 : โรคพืชเกิดจากเชื้อรา

บทที่ 16 : โรคพืชเกิดจากไส้เดือนฝอย

บทที่ 17 : การควบคุมโรคพืช

บทที่ 18 : สารเคมีที่ใช้ควบคุมโรคพืช


บทปฏิบัติการ เชื้อราวิทยา (Mycology)

Published by handsomemans under , on 05:43

บทปฏิบัติการ เชื้อราวิทยา
-
หน่วย
(Mycology)
-

รายวิชา BO353(H)
บทปฏิบัติการ เชื้อราวิทยา (Mycology)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ปก

คำนำ

สารบัญ

บทที่ 1 : กล้องจุลทัศน์และการใช้ไมโครมิเตอร์

บทที่ 2 : อาหารเลี้ยงเชื้อและการฆ่าเชื้อ

บทที่ 3 : สัณฐานวิทยาของเชื้อรา

บทที่ 4 : ราเมือก

บทที่ 5 : การแยกเชื้อราจากน้ำ

บทที่ 6 : สับ-ดิวิชันมาสติโกมายโคตินา

บทที่ 7 : สับ-ดิวิชันซายโกมายโคตินา

บทที่ 8 : การแยกเชื้อราจากดิน

บทที่ 9 : สับ-ดิวิชันแอสโคมายโคตินา

บทที่ 10 : ชั้นเพลคโตมายซีตีส

บทที่ 11 : ชั้นพายรีโนมายซีตีส

บทที่ 12 : ชั้นดิสโคมายซีตีส

บทที่ 13 : ชั้นโลคูโลแอสโคมายซีตีส

บทที่ 14 : สับ-ดิวิชันเบสิดิโอมายโคตินา

บทที่ 15 : ชั้นฮายเมโนมายซีตีส

บทที่ 16 :ชั้นฮายเมโนมายซีตีส(ต่อ)

บทที่ 17 : ชั้นแกสเทอโรมายซีตีส

บทที่ 18 : สับ-ดิวิชันดิวเทอโรมายโคตินา

บทที่ 19 : ชั้นฮายโฟมายซีตีส และอะโกโนมายซีตีส

เอกสารอ้างอิง


พรรณไม้น้ำ (Aquatic Plant)

Published by handsomemans under , , on 22:01

พรรณไม้น้ำ
3
หน่วย
(Aquatic Plant)
ศึกษาการจำแนกหมวดหมู่ นิเวศวิทยาและความสำคัญทางเศรษฐกิจของพันธุ์ไม้ที่เกิดในน้ำมีการผึกปฏิบัติการภาคสนาม

รายวิชา BO351
พรรณไม้น้ำ (Aquatic Plant)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ปก

คำนำ

สารบัญ

บทที่ 1 : ความสำคัญของพันธุ์ไม้น้ำ

บทที่ 2 : การจัดจำแนกและการตั้งชื่อพันธุ์ไม้

บทที่ 3 : พืชน้ำชั้นต่ำ

บทที่ 4 : พืชมีดอก-พืชใบเลี้ยงคู่ (1)

บทที่ 4 : พืชมีดอก-พืชใบเลี้ยงคู่ (2)

บทที่ 4 : พืชมีดอก-พืชใบเลี้ยงคู่ (3)

บทที่ 4 : พืชมีดอก-พืชใบเลี้ยงคู่ (4)

บทที่ 4 : พืชมีดอก-พืชใบเลี้ยงคู่ (5)

บทที่ 4 : พืชมีดอก-พืชใบเลี้ยงคู่ (6)

บทที่ 4 : พืชมีดอก-พืชใบเลี้ยงคู่ (7)

บทที่ 4 : พืชมีดอก-พืชใบเลี้ยงคู่ (8)

บทที่ 5 : พืชมีดอก-พืชใบเลี้ยงเดี่ยว (1)

บทที่ 5 : พืชมีดอก-พืชใบเลี้ยงเดี่ยว (2)

บทที่ 5 : พืชมีดอก-พืชใบเลี้ยงเดี่ยว (3)

บทที่ 5 : พืชมีดอก-พืชใบเลี้ยงเดี่ยว (4)

บทที่ 5 : พืชมีดอก-พืชใบเลี้ยงเดี่ยว (5)

บทที่ 5 : พืชมีดอก-พืชใบเลี้ยงเดี่ยว (6)

บทที่ 5 : พืชมีดอก-พืชใบเลี้ยงเดี่ยว (7)

บทที่ 5 : พืชมีดอก-พืชใบเลี้ยงเดี่ยว (8)

บรรณานุกรม


ปฏิบัติการเก็บรักษาตัวอย่างพืชในพิพิธภัณฑ์ (plant preservation in herbarium kabiratirty)

Published by handsomemans under , , , on 16:24

ปฏิบัติการเก็บรักษาตัวอย่างพืชในพิพิธภัณฑ์
-
หน่วย
(PLANT PRESERVATION IN HERBARIUM LABORATORT )
-

รายวิชา BO333(H)(48)
ปฏิบัติการเก็บรักษาตัวอย่างพืชในพิพิธภัณฑ์ (plant preservation in herbarium kabiratirty)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ปก

คำนำ

สารบัญ

บทที่1บทนำวิชาอนุกรมวิชาพืช

บทที่2ก่สำรวจพรรณไม้Plants Survey

บทที่3การเก็บตัวอย่างพืชและพิพิธภัณฑ์พืชHerbarium technigues & Herbarium

บทที่4บทปฏิบัติการที่4ลักษณะพืชPlant characters

บทที่5บทปฏิบัติการที่5ลำต้นStem

บทที่6บทปฏิบัติการที่6ใบLeaves

บทที่7บทปฏิบัติการที่7ดอกFlowers

บทที่8บทปฏิบัติการที่8ผลและเมล็ดFruits and Seeds

บทที่9การบรรยายลักษณะพืชPlant describtion

บทที่10บทปฏิบัติการที่10การตรวจสอบเอกลักษณ์ของพืชPlant Identification

บทที่11บทปฏิบัติการที่11การใช้คีย์และการสร้างคีย์Key,used & Construction

ภาคผนวก

คำศัพท์และความหมาย

บรรณานุกรม


การเก็บรักษาตัวอย่างพืชในพิพิธภัณฑ์ (Plant Presservation in Herbarium)

Published by handsomemans under , , , on 11:01

การเก็บรักษาตัวย่างพืชในพิพิธภัณฑ์
3
หน่วย
(Plant Presservation in Herbarium)
-
รายวิชา BO333(48)
การเก็บรักษาตัวอย่างพืชในพิพิธภัณฑ์ (Plant Presservation in Herbarium)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ปก

คำนำ

สารบัญ

บทที่ 1 การเก็บตัวอย่างพืชและพิพิธภัณฑ์พืช(Herbarium techniques & Herberium)

บทที่ 2 การสำรวจพรรณไม้(Plants Survey)

บทที่ 3 การจำแนกสิ่งมีชีวิตและพัฒนาการอนุกรมวิธานพืช(Classification of life and the development of plant taxonomy)

บทที่ 4 ขอบเขตของวิชาอนุกรมวิธานพืช

บทที่ 5 การตรวจสอบเอกลักษณ์ของพืช(Plant Identification)

บทที่ 6 ประวัติและแนวทางของอนุกรมวิธานพืช(Plant Taxonomy)

บทที่ 7 การจัดหมวดหมู่พืช

บทที่ 8 อาณาจักรโมเนรา(Kingdom Monera)

บทที่ 9 : ความผิดอาญาบางประการบางประการที่เกี่ยวข้องกับ...

บทที่ 10 เห็ด รา (Fungi)

บทที่ 11 ไลเคน (Lichen)

บทที่ 12 อาณาจักร เมทาไฟตา(Kingdom Metaphyta)

บทที่13 ดิวิชั่น ไบรโอไฟตา (Division Bryophyta)

บทที่ 14 พืชมีท่อลำเลียงไม่มีเมล็ด(Seedless Vasculr plants)

บทที่ 15 พืชจิมโนสเปิร์ม (Gymnosperm)

บทที่ 16 พืชแองจิโอสเปิร์ม (Angiosperm)

บทที่ 17 พัฒนาการของพืชดอก (Evolution in the Angiosperm)

บทที่ 18 ลักษณะพืช (Plant Characters) ราก (Root)

บทที่ 19 ลำต้น (Stem)

บทที่ 20 ใบ (Leaves)

บทที่ 21 ดอก (Flowers)

บทที่ 22 ผลและเมล็ด (Fruits and Seeds)

บทที่ 23 การบรรยายลักษณะพืช (Plant description)

ภาคผนวก

คำแปลศัพท์พฤกษศาสตร์ (GLOSSARY OF BOTANECAL TERM)

บรรณานุกรม


อนุกรมวิธานของพืชที่ท่อลำเลียง (Taxonomy of Vascular Plant)

Published by handsomemans under , , on 09:19

อนุกรมวิธานของพืชที่ท่อลำเลียง
4
หน่วย
(Taxonomy of Vascular Plant)
ศึกษาความสัมพันธ์ในหมู่พืชที่มีท่อลำเลียง ในระดับอันดับวงศ์ และสกุล ฝึกวิธีการเก็บพรรณไม้เพื่อการศึกษาอ้างอิง และวินิจฉัยตัวอย่างพันธุ์ไม้ตามแบบพิเคราะห์ มีการฝึกปฏิบัติการภาคสนาม

รายวิชา BO332
อนุกรมวิธานของพืชที่ท่อลำเลียง (Taxonomy of Vascular Plant)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ปก

คำนำ

สารบัญ

บทที่ 1 : พฤกษอนุกรมวิธาน

บทที่ 2 : ประวัติของพฤกษอนุกรมวิธาน

บทที่ 3 : การจำแนกหมวดหมู่

บทที่ 4 : การบัญญัติชื่อพฤกษศาสตร์

บทที่ 5 : แบบพิเคราะห์พรรณไม้

บทที่ 6 : รูปพรรณพืชและนิยามศัพท์

บทที่ 6 : รูปพรรณพืชและนิยามศัพท์(ต่อ)

บทที่ 6 : รูปพรรณพืชและนิยามศัพท์ (ต่อ)

บทที่ 7 : เกณฑ์ประกอบการอนุกรมวิธาน

บทที่ 8 : GYMNOSPERMS

บทที่ 9 : ANGIOSPERMS

บทที่ 10 : CALYCIFERAE

บทที่ 10 : CALYCIFERAE(ต่อ)

บทที่ 11 : COROLLIFERAE

บทที่ 11 : COROLLIFERAE(ต่อ)

บทที่ 12 : GLUMIFLORAE

บทที่ 13 : AMENTIFERAE

บทที่ 14 : FLORIFERAE

บทที่ 14 : FLORIFERAE(ต่อ)

บทที่ 15 : POLYPETALAE(1)

บทที่ 15 : POLYPETALAE(2)

บทที่ 15 : POLYPETALAE(3)

บทที่ 15 : POLYPETALAE(4)

บทที่ 15 : POLYPETALAE(5)

บทที่ 15 : POLYPETALAE(6)

บทที่ 15 : POLYPETALAE(7)

บทที่ 15 : POLYPETALAE(8)

บทที่ 15 : POLYPETALAE(9)

บทที่ 16 : SYMPETALAE

บทที่ 17 : TUBIFLORAE(1)

บทที่ 17 : TUBIFLORAE(2)

บทที่ 17 : TUBIFLORAE(3)

บทที่ 17 : TUBIFLORAE(4)

ภาคผนวก : Supplement

ภาคผนวก : Supplement (ต่อ)

บรรณานุกรม : Reference

ดัชนี : index

ผู้เรียบเรียง


ปฎิบัติการสัณฐานวิทยาของพืช (Plant Morphology)

Published by handsomemans under , , on 01:57

ปฏิบัติการสันฐานของพืช
-
หน่วย
(Pants Morphology)
-

รายวิชา BO331(H)(47)
ปฎิบัติการสัณฐานวิทยาของพืช (Plant Morphology)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ไบรโอไฟต์

พืชมีท่อลำเลียงไม่มีเมล็ดครั้งที่1

พืชมีท่อลำเลียงไม่มีเมล็ดครั้งที่2 เฟิร์น

พืชเมล็ดเปลือย

ราก

ลำต้น

ใบ

ดอก

ผล

เมล็ดและการงอกของมล็ด

ภาคผนวก

ปก

คำนำ : Introduction

สารบัญ : Content


สัณฐานวิทยาของพืช (Plant Morphology)

Published by handsomemans under , , on 22:44

สัณฐานวิทยาของพืช
3
หน่วย
(Plant Morphology)
ศึกษาโครงสร้างและวงชีวิตของพืชหมู่ต่าง ๆ เปรียบเทียบความก้าวหน้า วิวัฒนาการและพัฒนาการของโครงสร้างนั้น ๆ มีการศึกษานอกสถานที่


รายวิชา BO331
สัณฐานวิทยาของพืช (Plant Morphology)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ปก

คำนำ : Introduction

สารบัญ : Content

บทที่ 1 : สัณฐานวิทยาของพืช

บทที่ 2 : การจัดจำแนกพืช

บทที่3 : พืชไม่มีเนื้อเยื่อลำเลียง

บทที่4 : พืชมีเนื้อเยื่อลำเลียงไม่มีเมล็ด

บทที่5 : พืชมีเมล็ด

บทที่6 : ลำต้น

บทที่7 : ราก

บทที่ 8: ใบ

บทที่ 9: ดอกไม้

บทที่ 10: ผลไม้

บทที่ 11: เมล็ด

บรรณานุกรม : Reference


 

Blog Archive

Lipsum

Followers