หนังสือ ฟรี: การบัญชีโรงแรม (Hospital Accounting)

การบัญชีโรงแรม (Hospital Accounting)

Published by Handsomemans Rich under , on 23:11

การบัญชีโรงแรม
3
หน่วย
(Hospital Accounting)
ศึกษาถึงหลักและวิธีการปฏิบัติงานทางการบัญชีของธุรกิจการโรงแรม ตลอดจน หน้าที่และการบริหารงานทางการบัญชีสำหรับแผนกงานต่าง ๆ ทั้งนี้โดยเน้นในด้านการควบคุมให้การดำเนินงานเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ


รายวิชา AC348
การบัญชีโรงแรม (Hospital Accounting)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ปก

คำนำ : Introduction

สารบัญ : Content

บทที่1 : การดำเนินธุรกิจของโรงแรม

บทที่2 : การบริหารงานโรงแรม

บทที่3 : การบริหารงานสำนักงานส่วนหน้า

บทที่4 : การควบคุมการจำหน่ายห้อง

บทที่5 : การควบคุมการขายในภัตตาคาร

บทที่6 : การบันทึกการขายในแผนกย่อย

บทที่7 : ส่วนลด

บทที่8 : การบันทึกและควบคุมบัญชีลูกหนี้

บทที่9 : การตรวจรายได้และเงินสดรับ

บทที่10 : สมุดขายและสมุดส่วนลด

บทที่11 : การบันทึกการรับเงินสด

บทที่12 : การบันทึกการขายของโรงแรมแบบพักถาวร.....

บทที่13 : การบันทึกค่าขาย,ลูกหนี้,และเงินสดรับ.....

บทที่14 : เงินเดือนจ่าย

บทที่15 : การจัดซื้อและการบันทึกรายการวัสดุ

บทที่16 : เงินสดจ่าย

บทที่17 : สมุดบัญชีต่างๆ

บทที่18 : สินทรัพย์ประจำ

บทที่19 : บัญชีสินทรัพย์อื่น

บทที่20 : หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

บทที่21 : บัญชีรายได้และบัญชีค่าใช้จ่าย

บทที่22 : การสอบบัญชีอิสระ

บทที่23 : หลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมอาหาร

บทที่24 : ตัวเลขทางสถิติของโรงแรม

บทที่25 : สัญญาเช่าและข้อตกลงอื่นๆ

บทที่26 : การรวบรวมข้อมูลโดยเครื่องคำนวณ

บทสรุป

โจทย์ตัวอย่าง

โจทย์ตัวอย่าง(ต่อ)

บรรณานุกรม : Reference


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

Lipsum

Followers